Privacy

Wat is de AVG?

De Algemene Verordering Persoonsgegevens is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de Wbp.

Wat houdt de AVG in?

De AVG houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking van hun persoon en/of bedrijfsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoon en/of bedrijfsgegevens bedrijven opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan.

Vanaf wanneer is AVG actief?

De AVG is al sinds 24 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en verplicht om te handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Wat verandert er ter vergelijking met de Wbp?
De AVG is al sinds 24 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en verplicht om te handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Veel regels zijn hetzelfde of iets aangescherpt. Een aantal belangrijke veranderingen zijn:

Heeft studio 12 ook te maken met de AVG?

Ja. Studio 12 werkt met persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over iemand of bedrijf gaan, of naar deze persoon/bedrijf te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook IP-adressen en betaalgegevens. Daarom is de AVG ook op Studio 12 van toepassing. We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het aanpassen van verschillende documentatie en we hebben opnieuw kritisch gekeken naar onze systemen en processen zodat we op tijd klaar zijn voor de AVG en het waarborgen van jouw privacy.

Zo kijken we kritisch naar welke persoon en/of bedrijfsgegevens we verzamelen, hoe we omgaan met privacygevoelige informatie, welke grondslag er is voor het verzamelen van deze gegevens en passen we aan de hand van deze analyses onze werkprocessen aan. We doen er veel aan om jouw privacy te kunnen waarborgen.

Ook werkt Studio 12 standaard met een ‘Privacy by Design’- en ‘Privacy by Default’-principe zodra het nieuwe producten, diensten of procedures opstelt. Dit houdt in dat we voor al onze producten en diensten maximale privacy garanderen.

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor mij als klant van Studio 12?

Studio 12 verwerkt bepaalde persoon en/of bedrijfsgegevens van jou. De AVG vereist daarom dat we vastleggen wat het doel is van deze gegevensverwerking. Daarom stellen we een standaard verwerkersovereenkomst op. Deze is als bijlage bijgevoegd. In de verwerkersovereenkomst staat welke gegevens wij mogen verwerken en met welk doel.


Is Studio 12 volledig AVG-proof op 25 mei 2018?

Vanaf 25 mei heb je ook verschillende rechten als inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwijdering van persoonsgegevens..

We streven ernaar zo volledig mogelijk AVG-proof te zijn. Omdat er nog geen precedent is, staan veel onderwerpen ter discussie. De vertaling van de wet naar de realiteit is daarom lastig. We zijn met een AVG-team continu de stappen en acties aan het overwegen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de AVG.

Welke persoonsgegevens slaat Studio 12 op van mij?

Persoon en/of bedrijfsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook IP-adressen, bedrijf en betaalgegevens. Gegevens die wij opslaan zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres en bedrijfsgegevens. We slaan ook gegevens op die gaan over het websitegebruik. Studio 12 slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten of gegevens die nodig zijn om kwaliteit te kunnen garanderen. .

Wat wordt precies verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is: alle handelingen die wij uitvoeren met persoon en/of bedrijfsgegevens. Dit gaat van verzamelen tot en met vernietigen en is daarom een breed begrip. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wat doet Studio 12 precies met mijn persoonsgegevens?

Studio 12 gebruikt de opgeslagen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, onder andere:

Hoelang bewaart Studio 12 mijn persoonsgegevens precies?

Mocht je de dienstverlening eindigen, dan bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Gegevens die niet meer nodig zijn worden altijd direct verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Hoe we verder omgaan met het bewaren van de persoonsgegevens lees je in de bijgevoegde bijlage Privacy Statement Studio 12

Kan iedereen binnen Studio 12 mijn persoonsgegevens inzien?

Nee, we beperken de toegang tot persoonlijke gegevens zoveel mogelijk. Alleen Angeline van ‘t Veen heeft rechtstreeks contact met jou. Verder niemand.


Bewaart Studio 12 ook bijzondere persoon en/of bedrijfsgegevens van mij?
Bijzondere persoon en/of bedrijfsgegevens zijn gegevens zoals geloofsovertuiging, ras e.d. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van onze klanten.

Ik wil niet dat Studio 12 langer mijn gegevens bewaart, hoe dien ik dit verzoek in?
Iedereen heeft het ‘recht op bezwaar’. Je kunt een verzoek indienen via telefoonnummer: 0318-556177 t.a.v. Angeline van ‘t Veen. In bepaalde gevallen kunnen we niet alle gegevens verwijderen omdat we volgens de wet een bewaarverplichting hebben. Lees meer over het recht van bezwaar in het Privacy Statement.

Privacy Statement STUDIO 12

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Studio 12 te Veenendaal. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoon/ en/of bedrijfsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Studio 12 voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens en bedrijfsgegevens van je nodig. Studio 12 verwerkt deze persoon en bedrijfsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

       

            Artikel 3: Minderjarigen

Studio 12 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij programmatuur van professionele bedrijven. Zij gebruiken het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. .

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Angeline van ‘t Veen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Studio 12 reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Studio 12 verstrekt je persoon en/of bedrijfsgegevens niet aan derden.

Uitgezonderd zijn de wettelijk verplichtingen.

Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden niet opgenomen en niet bewaard.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

 

Verwerkersovereenkomst

Overeenkomst ter bescherming van persoon en/of bedrijfsgegevens

Publicatiedatum: 1-1-2019

 

Partijen

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoon en/of bedrijfsgegevens die  Studio 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30186320 uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna:

Verwerkingsverantwoordelijke) en maakt – evenals de algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Studio 12 en haar wederpartij. in aanmerking nemende dat:

(hierna: “Overeenkomst”) hebben gesloten;

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7.


Meldplicht 7.1.  Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1.  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1.  Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 9.2.  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

Verwerkingsverantwoordelijke een third partymededeling, waarmee kan worden aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 12. Duur en beëindiging

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting