Privacy Policy

Privacy

Wat is de AVG?
De Algemene Verordering Persoonsgegevens is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de Wbp.

Wat houdt de AVG in?
De AVG houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking van hun persoon en/of bedrijfsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoon en/of bedrijfsgegevens bedrijven opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan. Vanaf wanneer is AVG actief? De AVG is al sinds 24 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en verplicht om te handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat verandert er ter vergelijking met de Wbp? Veel regels zijn hetzelfde of iets aangescherpt. Een aantal belangrijke veranderingen zijn: Europese burgers krijgen meer privacyrechten. Een voorbeeld hiervan is het ‘recht op vergetelheid’, ‘recht op dataportabiliteit’ en het recht op inzage van hun gegevens; Organisaties mogen alleen persoonsgegevens vragen van hun klanten als zij daar een grondslag voor hebben; het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden opgeslagen; Organisaties moeten producten en/of diensten ontwikkelen of leveren met een ‘Privacy by Design’ of ‘Privacy by Default’ principe. Dit houdt in dat deze producten en diensten maximale privacy garanderen voor hun gebruikers.

Heeft Studio12 ook te maken met de AVG?
Ja. Studio12 werkt met persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over iemand of bedrijf gaan, of naar deze persoon/bedrijf te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook IP-adressen en betaalgegevens. Daarom is de AVG ook op Studio12 van toepassing. We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het aanpassen van verschillende documentatie en we hebben opnieuw kritisch gekeken naar onze systemen en processen zodat we op tijd klaar zijn voor de AVG en het waarborgen van jouw privacy. Zo kijken we kritisch naar welke persoon en/of bedrijfsgegevens we verzamelen, hoe we omgaan met privacygevoelige informatie, welke grondslag er is voor het verzamelen van deze gegevens en passen we aan de hand van deze analyses onze werkprocessen aan. We doen er veel aan om jouw privacy te kunnen waarborgen. Ook werkt Studio12 standaard met een ‘Privacy by Design’- en ‘Privacy by Default’-principe zodra het nieuwe producten, diensten of procedures opstelt. Dit houdt in dat we voor al onze producten en diensten maximale privacy garanderen.

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor mij als klant van Studio12?
Studio12 verwerkt bepaalde persoon en/of bedrijfsgegevens van jou. De AVG vereist daarom dat we vastleggen wat het doel is van deze gegevensverwerking. Daarom stellen we een standaard verwerkersovereenkomst op. Deze is als bijlage bijgevoegd. In de verwerkersovereenkomst staat welke gegevens wij mogen verwerken en met welk doel. Vanaf 25 mei heb je ook verschillende rechten als inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwijdering van persoonsgegevens..

Is Studio12 volledig AVG-proof op 25 mei 2018?
We streven ernaar zo volledig mogelijk AVG-proof te zijn. Omdat er nog geen precedent is, staan veel onderwerpen ter discussie. De vertaling van de wet naar de realiteit is daarom lastig. We zijn met een AVG-team continu de stappen en acties aan het overwegen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de AVG.

Welke persoonsgegevens slaat Studio12 op van mij?
Persoon en/of bedrijfsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook IP-adressen, bedrijf en betaalgegevens. Gegevens die wij opslaan zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres en bedrijfsgegevens. We slaan ook gegevens op die gaan over het websitegebruik. Studio12 slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten of gegevens die nodig zijn om kwaliteit te kunnen garanderen.

Wat wordt precies verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerken is: alle handelingen die wij uitvoeren met persoon en/of bedrijfsgegevens. Dit gaat van verzamelen tot en met vernietigen en is daarom een breed begrip. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wat doet Studio12 precies met mijn persoonsgegevens?
Studio12 gebruikt de opgeslagen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, onder andere: Het verlenen en factureren van onze diensten; Het eventueel verzenden van onze nieuwsbrieven; De afhandeling van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan Opslag van klantgegevens in ons computersysteem Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; Het verstrekken van informatie..

Hoelang bewaart Studio12 mijn persoonsgegevens precies?
Mocht je de dienstverlening eindigen, dan bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Gegevens die niet meer nodig zijn worden altijd direct verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Hoe we verder omgaan met het bewaren van de persoonsgegevens lees je in de bijgevoegde bijlage Privacy Statement Studio12. Kan iedereen binnen Studio12 mijn persoonsgegevens inzien? Nee, we beperken de toegang tot persoonlijke gegevens zoveel mogelijk. Alleen Mirjam Geisink heeft rechtstreeks contact met jou. Verder niemand.

Bewaart Studio12 ook bijzondere persoon en/of bedrijfsgegevens van mij?
Bijzondere persoon en/of bedrijfsgegevens zijn gegevens zoals geloofsovertuiging, ras e.d. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van onze klanten.

Ik wil niet dat Studio12 langer mijn gegevens bewaart, hoe dien ik dit verzoek in?
Iedereen heeft het ‘recht op bezwaar’. Je kunt een verzoek indienen via telefoonnummer: 0541-296928 t.a.v. Mirjam Geisink. In bepaalde gevallen kunnen we niet alle gegevens verwijderen omdat we volgens de wet een bewaarverplichting hebben. Lees meer over het recht van bezwaar in het Privacy Statement.

COPYRIGHT © 2021 MACCHO, ALL RIGHTS RESERVED. PRESENT BY MOXCREATIVE.